جواب چیستان آن چیست رنگش بنفشه اسمش نام یکی از شهرهای ایرانه