فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶
الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی۲ (دین ‌و زندگی ۲)
۲۲۲
دوم
۹۳
۱-  فعالیت‌ها شامل:
نمونه یابی درصفحه ۱۱- خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقایسه در صفحه ۹۱- ذکر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰- بررسی در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰
۲- پیشنهاد­ها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹
۳- یادآوری­ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱
۴- شعر صفحه ۱۵
۵- پاورقی­های کتاب
۶- ترجمه­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
۷- گام­ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸
۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶
 ۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی ۳
(دین و زندگی ۳ )
۲۵۱
سوم
۹۴
۱- فعالیت‌ها شامل:
بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲،
جست‌وجو در صفحه ۳۹
راه حل در صفحه ۱۹۲
شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳
تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹
خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸
مقایسه در صفحه ۱۲۰
اندیشه در صفحه ۱۳۸
طبقه‌بندی در صفحه ۱۸۹
۲- برای مطالعه‌ها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲
۳- پیشنهادها : در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵
۴- گام‌ها : در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶
 ۵- یادآوری‌ها : در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹
۶- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
۷- پاورقی‌ها
 
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
            الف) دروس عمومی
 

نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی
( دین و زندگی )
۱/۲۸۵
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۱- فعالیت‌ها شامل :
– بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ – برنامه‌ریزی در صفحه ۶۲ –  پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ ,۸۸- ذکر نمونه‌ها در صفحه ۴۷- خودارزیابی در صفحات ۳۴،۳۶،۶۹، ۷۳-  هم‌اندیشی در صفحات ۹۳ و  ۹۸،  مقایسه در صفحه ۳۳، پیام  آیات در صفحه۲۴، یادآوری در صفحه۳
۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸
۳- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
۴- پاورقی‌ها
۵- کتاب‌نامه
 
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی ۲ کلیه رشته­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
– بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
– تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب
– مبحث اسماء خمسه
– مبحث «أشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
– مبحث تطابق عدد و معدود
عربی۳ کلیه رشته‌ها (به ‌استثنای‌ رشته ادبیات و علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
– نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»
– مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)
– نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
– فعل مضاعف
– اسماء خمسه
– پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّه)
– بحث توابع (عطف بیان و صفت)
– متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن
– معتلات مزید؛
– فعل استثنائی «رأی،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛
– معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛
– اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛
– تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛
– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
– ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛
– – نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)؛
– متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
– واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
– بخش ملحقات در انتهای کتاب
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
ب) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
– مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش دانشگاهی
۹۵
آمار و مدلسازی( علوم ریاضی)
۳/۲۳۴
دوم
۹۳
فصل هشتم
فیزیک (۱) و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
– قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم
– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (۲) و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک (۳) و آزمایشگاه ( علوم ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک ( علوم ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
ج) دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم)
۱/۲۳۱
دوم
۹۳
بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم)
۱/۲۶۱
سوم
۹۴
زیست شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
آمار و مدلسازی ( علوم تجربی)
۵/۲۵۸
سوم
۹۴
فصل هشتم
فیزیک (۱) و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم
زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (۲) و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک (۳) و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک  (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۵
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
– مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش‌دانشگاهی
۹۵
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 د) دروس تخصصی گروه علوم انسانی  
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی ۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
– در بخش‌های الأضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.
– واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
–  بخش‌های الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء
– تشخیص نوع اعلال؛
– تشخیص ماقبل اعلال؛
– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
– ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.»
– واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
– بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبیات و علوم انسانی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۵
– ملحقات جمع سالم
– کلیه پاورقی­ها
– درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً…» تا «بغیر الحق»

فهرست منابع سوالات ازمون سراسری سال ۱۳۹۶

 الف ـ دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۲۲۰/۱
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۲۴۹/۱
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۲۸۳/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲۴۹/۲
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۲۴۹/۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۲۴۹/۳
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۲۲۴/۱
دوم
۹۳
کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲۲۴/۲
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۲۵۴/۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲۵۴/۲
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۲۸۵/۱
پیش ­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۲۵۲/۱
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها
انگلیسی ۱ و ۲
۲۸۴/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲۳۳/۲
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۲۳۴/۳
دوم
۹۳
هندسه ۲
۲۵۸/۴
سوم
۹۴
ریاضیات ۲
۲۳۴/۲
دوم
۹۳
حسابان
۲۵۸/۱
سوم
۹۴
جبر و احتمال
۲۵۸/۲
سوم
۹۴
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۲۹۴/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
حساب دیفرانسیل و انتگرال
۲۹۵/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
ریاضیات گسسته
۲۹۶/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲۰۶/۲
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲۲۶/۲
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۲۵۶/۴
سوم
۹۴
فیزیک (ویژه ریاضی)
۲۹۳/۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۲۲۷/۱
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۲۵۷/۱
سوم
۹۴
شیمی
۲۸۹/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
 
ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۲۶۲/۱
سوم
۹۴
علوم زمین
۲۹۱/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲۳۳/۲
دوم
۹۳
ریاضیات ۲
۲۳۴/۲
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۲۵۸/۵
سوم
۹۴
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۲۵۸/۳
سوم
۹۴
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۲۹۲/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- زیست شناسی
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱
۲۳۱/۱
دوم
۹۳
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲
۲۶۱/۱
سوم
۹۴
زیست­ شناسی
۲۹۰/۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲۰۶/۲
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲۲۶/۲
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۲۵۶/۳
سوم
۹۴
فیزیک (علوم تجربی)
۲۸۸/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۲۲۷/۱
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۲۵۷/۱
سوم
۹۴
شیمی
۲۸۹/۱
پیش­دانشگاهی
۹۵
دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۲۱۱/۱
اول
۹۲
آمار و مدلسازی
۲۳۴/۳
دوم
۹۳
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)
۲۵۸/۶
سوم
۹۴
ریاضی پایه
۲۹۲/۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- اقتصاد
اقتصاد
۲۴۰/۱
دوم
۹۳
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۲۴۶/۱
دوم
۹۳
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۲۷۶/۱
سوم
۹۴
آرایه­ های ادبی
۲۸۰/۱
سوم
۹۴
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۲۸۳/۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲۲۴/۲
دوم
۹۳
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲۵۴/۲
سوم
۹۴
عربی
۳۱۶/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۲۳۵/۴
دوم
۹۳
تاریخ ایران و جهان ۲
۲۷۱/۳
سوم
۹۴
تاریخ شناسی
۳۰۲/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲۲۵/۲
دوم
۹۳
جغرافیای ۲
۲۷۱/۴
سوم
۹۴
جغرافیا
۲۹۷/۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۷- علوم اجتماعی
جامعه ­شناسی ۱
۲۴۳/۱
دوم
۹۳
جامعه شناسی ۲
۲۸۱/۱
سوم
۹۴
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۳۰۰/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۸- فلسفه
فلسفه
۲۷۷/۱
سوم
۹۴
فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی)
۳۱۷/۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۴
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۲۶۸/۱
سوم
۹۴

 

حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی
www.kanoon.ir › اخبار و رویداد ها › کنکور و پذیرش دانشجو
۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده کنید. … فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۶٫ ب) دروس تخصصي گروه علوم رياضي …
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶ – کنکور
konkur.in › بانک اطلاعاتی کنکور › مشاوره تحصيلي
داوطلبان علاقمند به انتخاب دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ ثبت‌نام کنند …. جمع بندی فصل اول دروس اختصاصی سال دهم ….. فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶٫
حذفیات کنکور تجربی سال ۱۳۹۶ – دانلود، عکس جدید ۹۶ …
mypixlove.blogsky.com/…/فهرست-حذفیات-کنکور-۹۶-حذفیات-کنکور-تجربی-سال…
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات کنکور ۹۶ | حذفیات کنکور تجربی سال ۱۳۹۶| لیست دروس …. منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کنکور ۱۰۰
konkour100.com/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۶/
۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هرساله لیستی از حذفیات کنکور سراسری اعلام میگردد و این لیست بروزرسانی میشود . لذا کنکور۱۰۰ برای شما داوطلبان عزیز کنکوری کنکور۹۶ این …
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ … – باشگاه …
www.yjc.ir › علمی پزشکی › دانشگاه و كنكور
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد + …
pnuna.com/1395/08/فهرست-منابع-سوالات-کنکور-سراسری-سال-۹۶٫html
۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پیام نورنا : سازمان سنجش آموزش کشور فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ را در گروه‌های مختلف اعلام کرد.
خبرگزاری تسنیم – منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/…/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶. شناسه خبر: ۱۲۷۲۷۴۱ … کنکور- کتاب کمک آموزشی … فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است:.
منابع کنکور سراسری ۹۵-۹۶ سازمان سنجش | تجربی ریاضی …
nemonesoal.blog.ir/…/منابع-کنکور-سراسری-۹۵-۹۶-سازمان-سنجش-تجربی-ریاضی-ا…
فهرست منابع کنکور سراسری ۹۶ + فهرست حذفیات منابع کنکور ۹۶٫ بخش اول – فهرست منابع سوالات ازمون سراسری سال ۱۳۹۶٫ الف دروس عمومی …
فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور ۹۶ – سنجش فا | سنجش …
sanjeshfa.ir/2016/11/19/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۶/
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶. تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵. فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶. الف) دروس عمومی …
منابع کنکور ( آزمون ) سراسری ۹۶| دانلود منابع کنکور …
ezamedaneshjoo.com/…/کنکور…+/منابع+کنکور+(+آزمون+)+سراسری+۹۶%۷C+دانلود+م…
۲ اسفند ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست منابع کنکور سراسری ۹۶ + فهرست حذفیات منابع کنکور (آزمون) سراسری سال ۹۶ … دانلود منابع سوالات گروه علوم تجربی کنکور سراسری ۹۶٫
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول – مشرق
www.mashreghnews.ir/fa/news/668411/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶-جدول
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول. ثبت‌نام آزمون سراسری … فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است: منابع سوالات و حذفیات …
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ – تبیان
article.tebyan.net › … › مرکز یادگیری › برنامه های آموزشی › کنکور › اخبار کنکور
۳۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶…
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ | حذفیات کنکور تجربی سال ۱۳۹۶ …
sobiz.ir/news/47991
حذفیات کنکور ۱۳۹۶ :: کنکور ۹۶٫ سراسری ۹۶ حذفیات کنکور ۹۶ فهرست حذفیات منابع سوالات فیزیک ( علوم ریاضی) فیزیک (علوم تجربی). فهرست حذفیات کنکور …
حذفیات کنکور۹۶ | فهرست حذفیات کنکور سراسری ۹۶ | …
alphamosbat.ir/2016/11/14/حذفیات-کنکور۹۶/
۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حذفیات کنکور سراسری ۹۶ رشته های تجربی ؛ ریاضی ، انسانی رو میتونید … بعد از معرفی منابع سوالات کنکور سراسری ۹۶ نوبت به انتشار فهرست …
فهرست حذفيات کنکور ۹۶ | حذفيات کنکور تجربي سال ۱۳۹۶ …
aaabnabat.rozblog.com/…/فهرست-حذفيات-کنکور-۹۶–حذفيات-کنکور-تجربي-سال…
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ … فهرست حذفیات کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده کنید. … فهرست حذفيات …
فهرست حذفيات کنکور ۹۶ – رزبلاگ
doctor-m.rozblog.com/post/97/فهرست-حذفيات-کنکور-۹۶٫html
۲۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفيات کنکور ۹۶ ۱ . حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی ۲۵ نوامبر…,فهرست حذفيات کنکور ۹۶,رزبلاگ.
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – نبض کنکور
www.nabzkonkur.ir/2016/12/20/منابع-سوالات-حذفیات-کنکور-۹۶/
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع سوالات و حذفیات کنکور.ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری سال ۹۶.
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۹۶(همه ی رشته ها)
doctorronaghi.ir/فهرست-حذفيات-منابع-سؤالات-آزمون-سراسر-۲/
۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – برچسب ها:(فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری ۹۶(همه ی رشته ها)،حذفیات منابع کنکور تجربی ۹۶،حذفیات منابع کنکور انسانی ۹۶،حذفیات …
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ | حذفیات کنکور تجربی سال … – …
oxid.barfyi.ir/page-213179.html
حذفیات کنکور ۱۳۹۶ :: کنکور ۹۶٫ سراسری ۹۶ حذفیات کنکور ۹۶ فهرست حذفیات منابع سوالات فیزیک ( علوم ریاضی) فیزیک (علوم تجربی) …
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶ کنکور
toorbo.ir/post/فهرست+منابع+سوالات+کنکور+۹۶+کنکور
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پاسخ : ۱ re فهرست منابع سؤالات کنکور سراسری ۹۶ . … فهرست … منابع سوالات کنکور ۹۶ فهرست حذفیات کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده … سوالات کنکور …
منابع سوال کنکور ۹۶ – مطلبستان فالند FaLand
faland.ir/article/منابع-سوال-کنکور-۹۶/
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶: حذفیات کنکور ۹۶ فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ شهردانشگاه نمونه سوال عربی ، منابع ارشد آزاد ۹۶ ۹۷ Free …
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ | ایندکس ۲۰۱۷ – …
index2017.ir › دانلود
۱۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری ۹۶ – فردا … فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور ۹۶ – سنجش فا | سنجش …
آ ین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ ۹۷ فهرست و منابع سوالات …
rasane241.com/…/آ+ین+مهلت+ثبت+نام+در+کنکور+۹۶+۹۷+فهرست+و+منابع+سوالات…
آ ین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ ۹۷ فهرست و منابع سوالات کنکور سراسری …. نام کتاب, کد کتاب, پایه تدریس, سال چاپ, حذفیات و ملاحظات فهرست حذفیات منابع سؤالات …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ – سایت کنکوری ها
konkuryha.ir/blog/1394/10/24/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۵/
۸,۷۶۱ بار ۲۴ام دی ۱۳۹۴ جواد گنجینه اطلاعاتی کنکور , منابع کنکور ۲ نظر … فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ توسط سازمان سنجش در پیک سنجش منتشر شد.
آخرین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ – ۹۷ | فهرست و منابع سوالات …
kobiz.ir/news/71931
آخرین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ – ۹۷ | فهرست و منابع سوالات کنکور سراسری تجربی و ریاضی ۱۳۹۶٫ حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی …
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری ۹۱ – کنکور
giz-miz.xyz/فهرست+حذفیات+منابع+سؤالات+آزمون+سراسری+۹۱+-+کنکور/
فهرست کامل منابع سوالات و حذفیات کنکور سراسری … فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ فهرست حذفيات كنكور سراسری ۹۵ کنکور آباد – فهرست حذفیات منابع …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶
gedan.ir/news/20139/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۶
الف) دروس عمومی\n\nنام کتاب\n\n\nکد کتاب\n\n\nپایه تدریس\n\n\nسال چاپ\n\n\nحذفیات و ملاحظات\n\n\nقرآن و تعلیمات دینی۲ (دین ‌و زندگی …
فهرست حذفیات منابع سؤالات کنکور ۹۶ – انتشارات مهروماه
home.mehromah.ir/…news/…/4121-فهرست-حذفیات-منابع-سؤالات-کنکور-۹۶.html
۱۴ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سؤالات کنکور ۹۶. بازدیدها۱۱۲٫ تعداد نظر ارسالی۰٫ منبعمهروماه. درجه اهمیت مطلبمهم. فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری …
فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور کنکور – عکس
ax.7host.top/فهرست-حذفيات-منابع-سوالات-کنکور-کنکور.html
فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کنکور. تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً حرام بوده و سایت کنکور .
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – آوانیوز
ava-news.ir/news/146437
هرساله لیستی از حذفیات کنکور سراسری اعلام میگردد و این لیست بروزرسانی میشود . لذا کنکور۱۰۰ برای شما داوطلبان عزیز کنکوری کنکور۹۶ این فهرست را به …
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – آزمون – گاج
azmoon.gaj.ir/News/Index/1099
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶٫ ﺳﻪشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ … در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود. فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است: الف دروس عمومی …
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ | حذفیات کنکور تجربی سال … – …
sun2fun.rzb.h5h.ir/post606998.html
برنامه ریزی و جزئیات حذفیات کنکور ۹۶ … ۹۶ و با توجه به تغییراتی که هرساله به صورت جزئی و یا کلی در منابع کنکور بوجود … حذفیات کنکور ۹۶ گروه علوم ریاضی : … سراسری ,رشته کنکور ,آزمون تیزهوشان ,فهرست حذفیات کنکور ,منابع سوالات و …
فهرست حذفیات منابع سؤالات کنکور ۹۶ اعلام شد – پارس نیوز
www.parsnews.com/بخش…۵/۴۰۷۷۶۹-فهرست-حذفیات-منابع-سؤالات-کنکور-اعلام-شد
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – شما نیوز
shomanews.com/fa/news/812491/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد همچنین منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شده و زمان برگزاری آزمون …
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ | حذفیات کنکور تجربی … – rss – …
sun2fun.salivannews.ir/page-496852.html
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۱۳۹۶ – برنامه ریزی کنکور ۹۶ – برنامه ریزی کنکور …. منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم …
میگنا – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵
www.migna.ir/vdcbwabf.rhbs5piuur.html
۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تصاوير فهرست حذفيات كنكور ۹۵ برگرفته از پيك سنجش :تصوير بزرگترتصوير … فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵ … ۸- بیشتر بدانیم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، ۱۲۰تا۱۲۲ ، ۱۴۱ تا ۱۴۲ …
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول – صراط
www.seratnews.ir/fa/news/339188/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶-جدول
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول. ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ … فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است: برچسب ها: آزمون …
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ حذفیات کنکور تجربی سال ۱۳۹۶ …
weblog724.gdn/…/فهرست-حذفیات-کنکور-۹۶-حذفیات-کنکور-تجربی-سال-۱۳۹۶-ل…
فهرست حذفیات کنکور ۹۶ حذفیات کنکور تجربی سال ۱۳۹۶ لیست دروس و مطالب حذف شده … با سلام و عرض خسته نباشید این هم فهرست منابع سوالات کنکور سال آینده.
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶
toorsee.ir/post/منابع+سوالات+و+حذفیات+کنکور+۹۶
فهرست کامل منابع سوالات و حذفیات کنکور سراسری سال ۹۶ … فهرست منابع سوالات و فهرست حذفیات آزمون سراسری سال ۹۶ توسط سازمان سنجش منتشر شد. زمان ثبت .
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد + …
pnutabriz.ir/…/3055_فهرست-منابع-سوالات-کنکور-سراسری-سال-۹۶-اعلام-شد-حذفیا…
۲۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : براساس آنچه که سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ در دروس …
آخرین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ \- ۹۷ | فهرست منابع سوالات …
ckhabar.ir/…کنکور+۹۶+/-+۹۷+%۷C+فهرست+منابع+سوالات+کنکور+سراسری+تجر…
فهرست منابع سوالات ازمون سراسري سال ۱۳۹۶ …. حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی – فهرست حذفیات کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده کنید.
دانلود فهرست حذفیات کتاب های درسی شیمی و منابع سوالات …
jamshimi.ir › اخبار واطلاع رسانی › اطلاعیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود فهرست حذفیات کتاب های درسی شیمی و منابع سوالات برای کنکور ۹۶ فهرست حذفیات درس شیمی کنکور ۹۶ به همراه منابع سوالات کنکور ۹۶٫
میگنا فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری – …
osmano98.efeel.ir/میگنا-فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-سراسری.html
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶. هرساله لیستی از حذفیات کنکور سراسری … منابع سوالات کنکور … فهرست حذفیات منابع .
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۶ اعلام شد – دی ال درس
dldars.ir/3610/فهرست-منابع-سوالات-کنکور-سراسری-۹۶-منتشر.html
۱۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کنکور سراسری ۹۶,منابع کنکور۹۶,منابع کنکور سراسری ۹۶٫ … فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۶ اعلام شد … در كنكور سال آينده · دانلود بارم بندی رياضی پايه دهم سال ۹۵-۹۶ · فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ …
حذفیات کنکور ۹۶ بایگانی | گروه آموزشی و مشاوره ای نام
blog.g-nam.com/tag/حذفیات-کنکور-۹۶/
ورژن جدید : بهترین منابع کمک آموزشی اختصاصی تجربی – ویژه کنکور ۹۶. مرداد ۳ … همیشه انتخاب منبع کمک درسی عمده ترین سوالات داوطلبان کنکوری رو تشکیل میدن!
اعلام زمان ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ / فهرست منابع سوالات و …
salamdena.ir/news/46559/منابع-سوالات-حذفیات-کنکور-۹۶/
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اعلام زمان ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ / فهرست منابع سوالات و حذفیات کنکور ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد …
منابع درسی کنکور تجربی ۹۶ – شهر وبلاگ
khabariii.rzb.shahreweblog.ir/post559619.html
حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی … Oct 4, 2016 – فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۶ توسط سازمان سنجش منتشر شد . … نام درس.
حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – خبر آنلاین
khabaronlines.ir/fa/342541
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفيات کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده کنید. الف) دروس عمومينام كتابكد كتابپايه تدريسسال چاپحذفيات و ملاحظاتقرآن و تعليمات دينی۲ (دين ‌و …
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شد
www.espeli.ir/item/…/فهرست+حذفيات+منابع+سؤالات+آزمون+سراسری+سال+۹۶+اعلام+…
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شد. … زمان ثبت نام کنکور سراسری و منابع سوالات و حذفیات · فهرست حذفیات منابع سؤالات …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۵ – مهر شفق
darsito.ir › اخبار آموزشی › تمامی خبرها
۲۲ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حذفیات کنکور حذفیات کنکور فهرست حدفیات منابع سوالات کنکور سراسری … ۸- بیشتر بدانیم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، …
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شد – …
konkooran.ir › … › اخبار کنکور سراسری
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خانه اخبار کنکور سراسری ، کاردانی به کارشناسی ، زبان و علمی کاربردی اخبار کنکور سراسری فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۶ …
فهرست منابع سوالات ازمون سراسري سال ۱۳۹۶ بعلاوه حذفیات …
afbakonkoor.ir/فهرست-منابع-سوالات-ازمون-سراسری-سال-۱۳۹۶-ح/
آغاز مهلت دوباره برای ثبت نام کنکور ۹۶ · فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ + حذفیات منابع. ۱۳۹۵-۰۸-۲۳ /۰ دیدگاه/در اخبار /توسط آفبا. فهرست منابع سوالات …
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد – اخبار …
pnunews.com/11729/فهرست-منابع-سوالات-کنکور-سراسری-سال-۹۶/
۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش سایت پی ان یو نیوز براساس آنچه که سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ در دروس عمومی و …
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/445252/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد همچنین منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شده و زمان برگزاری آزمون …
الف – منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶
alef.ir/vdcf1vdjvw6d0ya.igiw.html?426196
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد همچنین منابع سوالات و حذفیات …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ – کانون مشاور
www.kanoonmoshaver.ir › اخبار
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵٫ حذفیات کنکور۹۵٫ فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ توسط سازمان سنجش در پیک سنجش منتشر شد. فهرست حذفیات …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – آخرین ها
alotoor.ir/news/20139/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۶
الف) دروس عمومی\n\nنام کتاب\n\n\nکد کتاب\n\n\nپایه تدریس\n\n\nسال چاپ\n\n\nحذفیات و ملاحظات\n\n\nقرآن و تعلیمات دینی۲ (دین ‌و زندگی …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ | استاد احمدی کنکور …
ahmadidars.com/فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور-۹۵/
سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای در نشریه پیک سنجش فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۵ را منتشر کرد که عبارتند از: (برای نمایش تصویر …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – سایت اخبار بروز …
googl85.rzb.atesbr.ir/post630700.html
۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ توسط سازمان سنجش در پیک سنجش … زمان ثبت نام کنکور ۹۶ ، فهرست منابع و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی .
دانلود فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری ۹۶ – اول
nex1jadid.ir › اخبار جدید
فهرست منابع سوالات آزمون سراسری ۹۶ – مشاوره و برنامه ریزی کنکور …. میگنا – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵٫
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – مجله جدیدترین ها
jadidtarinha.net/news/917177/منابع+سوالات+و+حذفیات+کنکور+۹۶
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است: انتهای پیام/. برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶» …
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول – پایگاه تحلیلی …
alborzban.ir/79745/منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۶-جدول/
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد همچنین منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شده است.
فهرست حذفیات کنکور سراسری ۹۶ | موسسه ونوس
venuskonkur.ir/hazfiyate-konkoore-96/
۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حذفیات کنکور ۹۶ تجربی , حذفیات کنکور ۹۶ ریاضی , حذفیات کنکور ۹۶ انسانی , دانلود … حذفیات کنکور ۹۶ برای دروس تخصصی رشته ریاضی …
منابع آزمون تجربی ۹۳ – آزمونچی
azmounchi.loger.ir/tagged/منابع-آزمون-تجربی-۹۳
اخبار واطلاعیه ها · جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد · سوالات آزمون های آزمایشی · مجموعه . … فهرست منابع سوالات کنکور سراسری ۹۶ توسط سازمان سنجش منتشر شد .
حذفیات کنکور ۹۶ | خبر خوان فارسی
jadiddownload.xyz/post/حذفیات-کنکور-۹۶/
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور توسط سازمان سنجش در پیک سنجش منتشر شد. جدول تغییر کتب درسی سالتحصیلی قیمت کتابهای درسی به …
بررسی تغییرات منابع کنکور ۹۵ – مکتبستان
maktabestan.ir › بانک اطلاعاتی کنکور › تغییرات کتب درسی
از این رو با انتشار تغییرات منابع کنکور ۹۵ سعی کردیم اقدامی هر چند کوچک در جهت کمک به … تغییری مشترک در تمامی فصل ها حذف تعدادی از سوالات خودآزمایی هاست ** …. ص ۹۶ اضافه شدن شکل و توضیحاتی در حاشیه این صفحه درباره گرافیت و الماس.
منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ – بتانیوز
betanews.ir › حزب الله › اجتماعی
۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … ۹۶ از ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد همچنین منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری … فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است:.
حذفیات کنکور ۹۶ – کلاس درس (جزوات درسی)
classroom24.ir/1395/08/26/post-114/حذفیات-کنکور-۹۶
۲۶ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست مطالب و مباحثی از منابع کنکور ۹۶ ، که در کنکور مورد سوال قرار نخواهد گرفت و حذف … فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶٫
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ – بازی آنلاین
www.flashkhor.com › … › علم، فرهنگ، هنر › تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی
۷ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۱ پست – ‏۱ نویسنده
حذفیات کنکور ۹۵ فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ توسط سازمان سنجش در پیک سنجش منتشر شد منبع : پیک سنجش.
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ – سایر …
www.irankonkur.com/…کنکوری…/فهرست-حذفيات-منابع-سؤالات-آزمون-سراسري-سا…
در این قسمت فهرست حذفيات منابع سؤالات کنکور سراسري سال ۱۳۹۶ قرار داده شده است. … برچسب ها : تغییرات منابع کنکور ۹۶ تحربی ,حذفبات منابع کنکور تجربی …
بیا تو کنکور تغییرات دقیق منابع کنکور ۹۶ نسبت به سال …
bia2koonkur.ir/تغییرات-دقیق-منابع-کنکور-۹۶-نسبت-به-سال-گ/
۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود تغییرات کتب و منابع کنکور سراسری ۹۶ رشته های ریاضی و تجربی … حذفیات کنکور ۹۶,خواندن کنکور ۹۶, دانلود سوالات کنکور ۹۶, دانلود …
فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد – کنکور …
konkoronline.ir/فهرست-منابع-سوالات-کنکور-سراسری-سال-۹۶-ا/
۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این فهرست از سوی سازمان سنجش به انتشار درآمده است. پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۵. فهرست منابع سؤالات کنکورسراسری ۹۶. فهرست منابع …
تازیکی مشاور – منابع و حذفیات کنکور
taziky52.blogfa.com/category/5
۸- بيشتربدانيم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، ۱۲۰تا۱۲۲ ، ۱۴۱ تا ۱۴۲ ، ۱۵۳تا۱۵۷ ، ۱۷۱تا ۱۷۲ …. فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری ۹۳٫
بهترین منابع کنکور ۹۶ – کنکور وی آی پی
konkurvip.ir/بهترین-منابع-کنکور-۹۶/
در این مطلب قصد داریم منابع کنکور ۹۶ که از هر لحاظ مناسب و بهترین هستن رو به شما معرفی کنیم. … در ابتدا این نکته رو باید بگم که منظور از منابع کنکور ۹۶ ، فقط کتاب های کمک آموزشی نیست …. فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶٫
حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۶ | مشاوره کنکور تجربی
konkurtajrobi.com/حذفیات-منابع-آزمون-سراسری-۹۶/
۲۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ … ۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ …
دانلود آزمونهای آزمایشی – کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ – ایرانی – …
irani6-rzb.data6.ir/page-478623.html
۲۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ویژه دانش آموزان سال چهارم متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ . … در این قسمت فهرست حذفيات منابع سؤالات کنکور سراسري سال ۱۳۹۶ قرار داده شده …
خبرگزاری آريا – فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور …
www.aryanews.com/News.aspx?code=20160126091217961&svc=64
۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – خبرگزاری آریا – فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور سراسري ۹۵٫ … ۸- بيشتر بدانيم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، ۱۲۰تا۱۲۲ …
اخبار – انتشارات برد
www.bordpub.com/news/
نجات دهنده دانش آموزان کنکوری در فرصت باقی مانده تا کنکور ۹۶ شما عزیزان میتوانید جهت کسب … فهرست منابع سوالات ازمون سراسری سال ۱۳۹۶ بعلاوه حذفیات منابع.
منابع موثق کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی …
www.kayhanravan.ir/fa/manabe2.aspx
لزوم کسب حداقل ۳۰ درصد نمره کل آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۶ جهت قبولی (۱۳۹۵/۱۲/۰۹) … بنابراین ما در این مطلب سعی می‌کنیم منابع اصلی دروس کنکور روانشناسی …. حتی در کنکور ۹۴ که ۴ سوال به اشتباه از دو درس دیگر وارد سوالات روانشناسی رشد شده ….. من در زمانی که دنبال لیست منابع بودم با سایت کیهان آشنا شدم و در تهیه منابعم از …
منابع کنکور سراسری ۹۵ دروس تخصصی گروه علوم انسانی
www.ssmt.ir/…/کنکور/منابع+کنکور+سراسری+۹۵+دروس+تخصصی+گروه+علوم+ان…
منابع کنکور سراسری ۹۵ ۹۶ ، دروس تخصصی گروه علوم انسانی ، منابع کنکور ، دروس … منابع تست کنکور انسانی۹۶ ، لیست منابع کنکور۹۶ ، زمان ثبت نام کنکور ،زمان … رتبه ۱ کنکور سراسری ، برنامه ریزی رتبه های اول کنکور، نمونه سوالات کنکور، … منابع کنکور ، حذفیات کنکور، حذفیات کنکور۹۵ ،تست کتابهای جدید کنکور …
آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir ) – حذفیات کنکورسراسری ۹۶
iramooz.ir/post/237
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در ادامه فهرست حذفیات کنکور سراسری سال ۹۶ را برای تمامی. رشته ها مشاهده نمایید . نقل از سایت سازمان سنجش. فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون …
حذفیات کنکور سراسری ۹۶ | جستجو | اخبار ۹۶ – تبلیغات متنی
akhbar96.ir/list/حذفیات+کنکور+سراسری+۹۶٫html
حذفیات کنکور ۹۶ …. منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶ کلیه رشته ها حتی رشته های خاص. منابع آزمون … فهرست منابع سوالات ازمون سراسري سال ۱۳۹۶
میگنا – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵ …
atrinmusic.ir/tag/میگنا-فهرست-حذفیات-منابع-سوالات-کنکور/
کارنامه نهایی ، کارنامه سبز چیست کارنامه سبز ۹۵ – ۹۶ و نحوه انتخاب … بهترین منابع کنکور ریاضی ۹۶ . ۵-. منابع کارشناسی ارشد – unp.ir.
منابع سوالات و حذفیات آزمون سراسری ۹۶ – بازنشر ۲۴
baznashr24.com/news/1213146/منابع+سوالات+و+حذفیات+آزمون+سراسری+۹۶
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۶ بدین شرح است: انتهای پیام/ … منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۶ +جدول. ۱۴:۳۳:۱۵ ,۱۳۹۵/۹/۳۰ ( ۲ ماه قبل ) …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ – وب سایت مهندس پاک نیت
www.e-pakniyat.ir/?p=1406
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۹۶… كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكورعمومي و پايه-چهارخونه… دی وی دی های آموزشی همه پایه های تحصیلی… كتاب ادبيات موضوعي-نشر الگو.
منابع ارشد روانشناسی سراسری ۹۵|روان آموز
ravanamooz.ir › آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی › منابع آزمون
منابع ارشد روانشناسی سراسری ۹۵ بر اساس آخرین تغییرات کنکور ارشد روانشناسی سراسری ۹۴٫ … این مجموعه شامل سوالات کنکوری ارشد و دکتری ۱۰ سال اخیر همراه با پاسخ تشریحی است که برای …. بعد کنکور ارشد روانشناسی ۹۵-۹۶ : شروع اصولی با روان آموز … سلام منابع در سایت هست لطفا مطالعه کنید، بخش ارشد در فهرست بالای سایت …
فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵ – تی نیوز
tnews.ir/news/566556430417.html
۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – خبرگزاری آریا-تصاویر فهرست حذفیات کنکور ۹۵ برگرفته از پیک سنجش … ۸- بیشتر بدانیم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، … [ مشاهده متن کامل فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵ در خبرگزاری آریا ].
::: خورسند ام :::: کنکور – موفقیت ::: – ۱۰
www.khorsandm.ir/pages/10
و یا در بخش نظرات سایت سوالات خودتان را بپرسید. توجه : به … حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶٫ دسته بندی: … فهرست حذفيات کنکور ۹۶ را در ادامه مطلب مشاهده کنید.
سوالات کنکور انسانی سال ۹۵-۹۶ + جواب – نتایج مدرسه نمونه …
natayej95.gifbin.ir/page-281185.html
۲۷ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع کنکور سراسری ۹۵-۹۶ سازمان سنجش | تجربی ریاضی انسانی … رشته تجربی سال ….. میگنا – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵٫
زمان ثبت نام مجدد کنکور ۹۶ سراسری آزاد | آخرین مهلت | جستجو …
blogenews.ir/list/زمان+ثبت+نام+مجدد+کنکور+۹۶+سراسری+آزاد+%۷C+آخرین+مهلت.html
آخرین مهلت ثبت نام در کنکور ۹۶ – ۹۷ | فهرست و منابع سوالات کنکور سراسری تجربی و ریاضی ۱۳۹۶ … حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی
جزوات جمع بندی همه دروس کنکور ۹۶ | شهر پست
shahrepost.ir › گوناگون
جزوات جمع بندی همه دروس کنکور رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان های خارجه جمع بندی دین و زندگی … و تجربی را … فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶.
کنکور ۹۶ – فارس نتورک
rubixserver.com/2016/12/06/کنکور-۹۶/
۱۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶ باکانون فرهنگی آموزش قلم چی حذفیات منابع سوالات کنکور . فهرست حذفیات کنکور را اینجا مشاهده کنید.
زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری ۹۶-۹۷ تجربی ریاضی …
ninjagram.ir/DG/زمان-دقیق-برگزاری-کنکور-سراسری-۹۶-۹۷-تج/
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بررسی حذفیات کنکور انساني ۹۶ ، کنکور رياضي ۹۶ ، کنکور تجربي ۹۶ پرداخته … … در … لیست اسامی نفرات برتر کنکور ریاضی و تجربی ۹۵ – ۱۳۹۵ عکس · لیست … … دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری تجربی ریاضی انسانی ۹۶-۹۷ … سوالات و … تغییرات دقیق منابع کنکور ۹۶ نسبت به سال گذشته …
جدول ضرایب دروس در کنکور ریاضی و انسانی ۹۶ ۹۵ – جدید نیوز
jadidenews.ir › دانلود ۹۵
۲۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع کنکور سراسری ۹۵–۹۶ سازمان سنجش | تجربی ریاضی انسانی. برچسب ها: … ….. میگنا – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور سراسری ۹۵٫
کنکور ۹۶ ( کتب درسی )
konkur.tv/konkoor.html
کنکور سراسری کنکور آزاد سوالات کنکور تست کنکور و طراح کنکور دارند که مشاور کنکور با طراحی کنکور رشته کنکور کارشناسی خوبی … کتب درسی دوره ی دبیرستان ، منابع معرفی شده ی سازمان سنجش برای کنکور ۹۴ … بازآوری فهرست دیدگاه‌ها
روش قبولی ۱۰۰ درصد با روش های تست زنی در کنکور ارشد ۹۶
www.testzani.org/روش-قبولی-۱۰۰-درصد-با-روش-های-تست-زنی-در-کنک/
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – داوطلب گرامی جهت آشنایی بیشتر با روش قبولی در کنکور ارشد ۹۶ با جدید … حذفیات کنکور ارشد۹۶,خواندن کنکور ارشد۹۶, دانلود سوالات کنکور ارشد۹۶, …. کنکور ارشد ۹۴ لغو تاثیر معدل در کنکور ارشد۹۵ لیست منابع کنکور ارشد۹۵ …
آفتاب ایران-مشاوره کنکور۹۶ – فهرست منابع سؤالات آزمون …
aftabir.mihanblog.com/post/1276
۱۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ – سازمان…,فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵,گوجه خیار. فهرست حذفیات كنكور سراسری ۹۵٫
حذفیات عربی کنکور – دوست داران سئو – آرشیو مطالب روز
seokaran1-erozw.ewer.ir/search/حذفیات+عربی+کنکور
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حذفيات کنکور ۹۶ با مشاوران مرکز … نام کنکور سراسری ۹۶ و با توجه به تغییراتی که هرساله به صورت جزئی و یا کلی در منابع کنکور …. دانلود بسته ویژه عین سوالات عمومی و اختصاصی کنکور سراسری کاردانی به …. ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد رودبار بهمن ۹۵-۹۶٫
آزمون سراسری سال ۹۶ – نیو۱۳۹۶ – اول
www.new1396.ir › دسته‌بندی نشده
۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۶. … فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۶. ۱۳۹۵-۰۸-۱۵ … هزینه و قیمت ثبت نام آزمون های سنجش (سال ۹۶-۹۵).
جزییات منابع سوالات و حذفیات کنکور ۹۵ – ۹۶ – دانلود رایگان …
www.bia2download.xyz/جزییات-منابع-سوالات-و-حذفیات-کنکور-۹۵-۹۶٫html
۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۵ توسط سازمان سنجش در پیک سنجش منتشر شد . … مجله آزمون. دانلود آرشیو مجله آزمون. تا کنکور ۹۶ …
جستجوهای مربوط به فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور ۹۶
منابع کنکور ۹۶ انسانی
حذفیات کنکور انسانی ۹۶
منابع کنکور انسانی ۹۶ سازمان سنجش
منابع درسی کنکور تجربی ۹۶
دانلود منابع کنکور ۹۶
حذفیات کنکور ۹۶ سازمان سنجش
حذفیات کنکور ۹۶ تجربی
حذفیات کنکور ۹۶ pdf
۱
۲
۳
۴
صفحهٔ بعدی